Registar Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Agencija vodi registre:

1) evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga;
2) baza podataka o korišćenju numeracije;
3) baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra;
4) baza podataka o korišćenju radio-difuznog spektra;
5) baza podataka koja se odnosi na kontrolu radio-frekvencijskog spektra;
6) baza podataka sa Izveštajima o Tehničkom pregledu;
7) baza podataka za Tehničke dozvole – sertifikate;
8) registar zaključenih ugovora o interkonekciji;
9) zapisnici sa sednica i odluke Upravnog odbora;
10) rešenja direktora Agencije;
11) baza podataka o kapacitetima koji mogu biti predmet zajedničkog korišćenja i pristupa;
12) evidencija o izdatim Potvrdama i Izvodima iz evidencije o usaglašenosti RiTT opreme;
13) еvidencija prijava za evidentiranje korišćenja radio-frekvencija;
14) registar prenetih brojeva;
15) registar zaključenih ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou.