O registru

Registar Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Regulator vodi registre:

1) evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga;
2) baza podataka o korišćenju numeracije;
3) baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra;
4) baza podataka o korišćenju radio-difuznog spektra;
5) baza podataka koja se odnosi na kontrolu radio-frekvencijskog spektra;
6) baza podataka sa Izveštajima o Tehničkom pregledu;
7) baza podataka za Tehničke dozvole – sertifikate;
8) registar zaključenih ugovora o interkonekciji;
9) zapisnici sa sednica i odluke Saveta;
10) rešenja direktora Regulatora;
11) baza podataka o kapacitetima koji mogu biti predmet zajedničkog korišćenja i pristupa;
12) evidencija o izdatim Potvrdama i Izvodima iz evidencije o usaglašenosti RiTT opreme;
13) еvidencija prijava za evidentiranje korišćenja radio-frekvencija;
14) baza podataka prenetih brojeva;
15) registar zaključenih ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou;
16) registar izdatih i oduzetih dozvola poštanskim operatorima;
17) registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo na korišćenje dodeljene numeracije;
18) registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija;
19) registar zaključenih ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou.
20) registar zaključenih ugovora o pristupu poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora.