Baza podataka sa Izveštajima o Tehničkom pregledu

ažuriran: 
29.03.2017

Na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama (Službeni glasnik Republike Srbije br. 44/10) i stupanjem na snagu Pravilnika o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 60/11), prestaju da važe sledeća podzakonska akta, Pravilnik o postupku tehničkog pregleda u oblasti telekomunikacija („Službeni glasnik RS“, broj 34/06) i Pravilnik o formi i sadržini obrasca izveštaja o tehničkom pregledu radio stanice i obrasca izveštaja o tehničkom pregledu telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 34/06), čime prestaje vršenje tehničkih pregleda u oblasti telekomunikacija.